Pravidla prodejní akce Dodejte svému šatníku něco navíc!

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „Dodejte svému šatníku něco navíc! (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce: 

Prodejní akce probíhá v termínu od 7. 5. 2018 00:00 hod. do 2. 7. 2018 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce: 

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce: 

Zákazník, který zakoupí u vybraného prodejce pračku, sušičku, pračku kombinovanou se sušičkou nebo set pračky a sušičky Electrolux zařazených do akce získá následující bonus. Set pračky a sušičky musí být zakoupený v rámci jednoho nákupu/dokladu.

Platí pro modely sušiček: EW7H437PC, EW7H438BC, EW8H358SC, EW8H458BC, EW8H258SC, EW8H259SCT, EW9H378C

Platí pro modely praček: EW6F448BUC, EW6F408WU, EW6F328WUC, EW6F428WUC, EW6F428BC, EW6F328WC, EW6F429BC, EW6F349SC, EW7F348SC, EW8F328SC, EW8F228SC, EW8F261SC, EW8F248BC, EW7F248SC

Platí pro set pračky a sušičky v kombinaci výše uvedených modelů praček a sušiček.

Platí pro modely praček kombinovaných se sušičkou: EWW1685SWD, EWW1696SWD, EWW1607SWD, EW7W447W, EW7W4684W, EW7W368S, EW7W361S, EW8W261B

Za nákup sušičky Electrolux s pořizovací cenou do 11 990 Kč (vč. DPH) získáte 1 000 Kč zpět!

Za nákup sušičky Electrolux s pořizovací cenou nad 11 991 Kč (vč. DPH) získáte 2 000 Kč zpět!

Za nákup pračky Electrolux zařazené do akce získáte 50 praní zdarma!

Za nákup pračky a sušičky Electrolux s pořizovací cenou do 27 000 Kč (vč. DPH) získáte 2 500 Kč zpět a 50 praní zdarma! Platí pro kombinaci výše uvedených modelů praček a sušiček.

Za nákup pračky a sušičky Electrolux s pořizovací cenou nad 27 001 Kč (vč. DPH) získáte 3 000 Kč zpět a 50 praní zdarma! Platí pro kombinaci výše uvedených modelů praček a sušiček.

Za nákup pračky kombinované se sušičkou Electrolux zařazené do akce získáte 2 500 Kč zpět a 50 praní zdarma!

Balíček 50 praní obsahuje: 1,5 l Lenor Gold Orchid, 22 gelových kapslí Ariel Mountain Spring SUD, 28 gelových kapslí

Ariel Color SUD

Akce se vztahuje pouze na velké domácí spotřebiče dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Za prodejní cenu je považována cena uvedená na daňovém dokladu. Do prodejní ceny se nezahrnují slevy uplatněné při nákupu, doprava a ostatní příslušenství uvedené na dokladu samostatně.

Pokud pořizovací cena u vybraných modelů bude nižší, než je uvedeno v podmínkách, akce se na zakoupený produkt nevztahuje.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost. 

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci 

5.1. Zakoupení jednoho z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 7. 5. 2018 00:00 hod. do 2. 7. 2018 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.electrolux.cz/akce a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet/adresu uvedený/uvedenou v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že finanční bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla účtu a vrácení platby zpět ztrácí klient na cashback nárok.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře každý účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.  

Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Electrolux neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.  

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).  

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu electrolux@lemoni.cz

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.electrolux.cz/akce . Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.